Transport ADR

Kwestie związane z transportem odpadów reguluje ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zmianami). Obowiązujące przepisy prawne określają zbieranie, przewóz oraz unieszkodliwianie odpadów, w tym także nadzór nad takimi działaniami, gospodarowaniem odpadami.

Transport odpadów polega na ich przemieszczeniu z miejsca wytwarzania do punktu, w którym mogą zostać poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu. Do tego celu mogą być wykorzystywane wyłącznie wyspecjalizowane pojazdy wyposażone w odpowiednie mechanizmy i układy sterowania. Do transportu odpadów mogą być stosowane wywrotki, specjalistyczne cysterny ADR, a także zestawy z naczepami typu „firana”.

Nasza firma realizująca usługi z zakresu gospodarki odpadami w Poznaniu i innych miastach Polski posiada tabor wyspecjalizowanych pojazdów, które umożliwiają transport odpadów niebezpiecznych, niebędących niebezpiecznymi i wielu innych odpadów wytwarzanych zarówno przez sektor przemysłowy, jak i gospodarstwa domowe. Nasze pojazdy używane do przewozu odpadów spełniają wszelkie wymagania wynikające z ustawy o odpadach oraz przepisów odrębnych (transport towarów niebezpiecznych, prawo o ruchu drogowym).

ADR – Transport odpadów niebezpiecznych

Transportowanie odpadów niebezpiecznych podlega ścisłym przepisom prawnym. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, przewóz musi odbywać się zgodnie z restrykcyjnymi wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów. Nasza firma specjalizuje się w profesjonalnym i bezpiecznym transporcie ADR odpadów niebezpiecznych, w tym między innymi płuczki wiertniczej, odpadów ropopochodnych i wielu innych. Dysponujemy wykwalifikowanym i doświadczonym personelem, spełniamy aktualne normy i posiadamy wszelką niezbędną dokumentację do przewozu odpadów i innych groźnych substancji zgodnie z prawem.

Transport ADR – zestawy z wywrotką

Najczęściej transport odpadów realizujemy zestawami z wywrotką oraz specjalistycznymi cysternami ADR o pojemności do 32 m3. W naszym taborze posiadamy też zestawy z pompą, naczepami typu „firana” oraz pojazdy DMC do 3,5 tony.

Przed transportem ADR wywrotką czy specjalistyczną cysterną zawsze dbamy o to, aby wcześniej nastąpiło dokładne przygotowanie odpadów, w szczególności ich posegregowanie oraz umieszczenie w odpowiednich pojemnikach.