Czym jest utylizacja odpadów?

Nieprzerwany i niezwykle szybki rozwój globalnej gospodarki wynikający z rosnącej konsumpcji i potrzeb coraz większej liczby mieszkańców naszej planety tworzy rzecz bez precedensu – olbrzymie ilości różnorodnych śmieci, ścieków oraz odpadów przemysłowych, rynku motoryzacyjnego, medycznego, weterynaryjnego i z wielu innych obszarów, gdzie człowiek funkcjonuje i generuje zanieczyszczenia, również materiały niebezpieczne.

Niestety dla nas, przy nierzadko niskiej świadomości o szkodliwości nieodpowiedzialnych zachowań, niszczymy środowisko naturalne. Tym samym doprowadzamy do paradoksalnej sytuacji, gdzie szalona konsumpcja wytworzonych dóbr odbija się na naszym zdrowiu i zagraża życiu. Trudno więc nie zauważyć, jak ważna jest odpowiedzialna gospodarka odpadami, która zapewni nasze bezpieczeństwo od podstaw. Poczynając od uświadamiania wszystkich potencjalnych uczestników procesu o konieczności stosowania segregacji odpadów w dedykowanych pojemnikach po ograniczanie ich wytwarzania.

Na czym więc dokładnie polega utylizacja odpadów, również tych niebezpiecznych?

Zasadniczo utylizacja, choć oznacza zniszczenie, to jednak jej znaczenie jest znacznie szersze, ponieważ całkowita likwidacja materiałów i surowców odpadowych dotyczy tylko niewielkiej części generowanych odpadów, które utraciły wartość użytkową. Można śmiało powiedzieć, że dalsze ich wykorzystywanie oscyluje w okolicy 90%, a więc wszechstronna utylizacja ma sens, biorąc pod uwagę np. makulaturę dla przemysłu papierniczego czy złomu dla hutnictwa. Pozostałe składniki odpadów stanowiące niebezpieczne dla środowiska i ludzi zagrożenie jest niszczone, zwłaszcza gdy dotyczy to padliny i ubocznych produktów przerobu mięsa i ryb na mączki pastewne, żelatynę czy tłuszcze techniczne. W ten sposób w dużym stopniu eliminujemy ryzyko występowania niezwykle groźnych chorób.

Dotychczas najprostszym sposobem pozbycia się wszelkich śmieci był ich wywóz na specjalnie przygotowane wysypiska. Niestety, pomimo różnych zabezpieczeń ten sposób stwarza potencjalne zagrożenie, dlatego mówimy o utylizacji, jako efektywnym i bezpiecznym pozbywaniu się zbędnych i niebezpiecznych odpadów.

Jednym ze sposobów przeprowadzania utylizacji jest spalanie odpadów w specjalistycznych spalarniach prowadzonych przez firmy uprawnione do przeprowadzania tego procesu. Termiczne niszczenie odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska oraz na podstawie unijnych dyrektyw. Nie ma też co ukrywać, że utylizacja odpadów, także niebezpiecznych poprzez spalanie jest szybkim procesem, ale z uwagi na pojedyncze, na szczęście, przypadki nieuczciwych praktyk, budzi kontrowersje wśród mieszkającej w pobliżu ludności.

  • utylizacja odpadów – niszczenie poprzez spalanie w specjalistycznych spalarniach odpadów po zasadniczym sortowaniu. Spalanie umożliwia kolejny odzysk różnorodnych surowców takich jak smoła, węgiel drzewny, szkło, aluminium i inne metale nieżelazne oraz potrzebnych do uzyskiwania ciepła gazów: metan, tlenek węgla oraz wodór,
  • utylizacja materiałów niebezpiecznych – niszczenie poprzez spalanie w przygotowanych do tego celu spalarniach odpadów niebezpiecznych stanowiących wyjątkowe zagrożenie dla środowiska naturalnego i ludzi. Do nich zaliczamy np. odpady biologiczne, w tym medyczne, weterynaryjne oraz padliny, oraz produkty uboczne przerobu mięsa i ryb,
  • utylizacja materiałów niebędących niebezpiecznymi – niszczenie poprzez spalanie w spalarniach np. bioodpadów tj. odpadów ulegających biodegradacji: „z ogrodów i parków oraz spożywczych i kuchennych z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność” (Ustawa o odpadach),
  • utylizacja chemikaliów – niszczenie przeterminowanych odczynników chemicznych i chemikaliów laboratoryjnych, w tym organicznych i nieorganicznych, alkalia, kwasy. Gwarancja specjalistycznego transportu, obecności dedykowanych opakowań oraz pełnej dokumentacji potwierdzającej przekazanie odpadów do unieszkodliwienia,
  • utylizacja oleju – odpady w postaci olejów przepracowanych poddane są procesom oczyszczania, rerafinacji, recyklingowi lub przeznaczone do wykorzystania jako paliwo do specjalnie przystosowanych pieców grzewczych, lub w cementowaniach,
  • utylizacja płuczki wiertniczej (zwiercin) – niszczenie z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań i technologii oraz specjalistycznego sprzętu m.in. wody technologicznej zmieszanych z płuczką, resztek zaczynów cementowych, płuczek i zaczynów zawierających substancje niebezpieczne, osady i szlamy procesu wiertniczego.